พฤ วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นิเทศรำไพฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ Communication Arts RBRU Conference ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤติ”
(อ่านแล้ว 207 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Communication Arts RBRU Conference ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และเป็นศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกถาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤติ” 
 
 
ภายในงานยังได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นได้แก่ รางวัล Best Paper Award  อันดับ 1 เรื่อง การปรับตัวของกระบวนการยุติธรรมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยคุณราณี ถนอมปัญญารักษ์  และ คุณพิธพร ไทยภูมิ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อันดับ 2 เรื่อง การแถลงข่าวกับการจัดการการสื่อสารของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด–19 โดยคุณวรพงศ์ ไชยฤกษ์  และคุณ ทิพวรรณ ทองคำ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอันดับ 3 เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยคุณชินธิเชษฐ รุ่งศรีตระกูล คุณนันทวัน อินทชาติ และ คุณวราภรณ์ เต็มแก้ว จาก สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
รางวัล Best Poster Award  อันดับ 1 เรื่อง การดำเนินโครงการสวนปันสุขสร้างชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  โดยคุณธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์  คุณพรจิต อรัณยกานนท์  คุณทรงพล มงคลจิรวัฒน์ และ พระปลัดสาธิต ทองเปรม จาก วิทยาลัยทองสุข อันดับ 2 เรื่อง โอกาสของธุรกิจอาหารผสมกัญชาของไทยและการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยคุณกฤชคุณ ผาณิตญาณกร  นักวิชาการอิสระ และ อันดับ 3 เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของรายการข่าวบนแฟนเพจโทรทัศน์ โดยคุณณัฎฐินี  ชูช่วย  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวสรุปว่า ขอขอบคุณนักวิจัยจากทั่วประเทศที่นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในเวทีการประชุมนี้ ทุกผลงานมีคุณค่ามาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ
 
Share on Google+