พฤ วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
" เปิดแล้ว " ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์
(อ่านแล้ว 135 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
       วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมเปิดเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มี 
 
 
นายแพทย์อดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ , มณฑลทหารบกที่ 31 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ   ณ   อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์      อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายวงกว้างมายังกลุ่มสถานบริการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์  ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2564  พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 120 ราย และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11 / 2564 ในวันที่ 11 เมษายน 2564 มติที่ประชุม กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์  ณ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการ ให้ได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นระยะเวลาคนละ 14 วัน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลและที่สำคัญเป็นการป้องกันควบคุม   การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
สำหรับการจัดตั้งศูนย์ ฯ ครั้งนี้  ได้แบ่งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนผู้ป่วย      เพศหญิง จำนวน 30 เตียง และโซนผู้ป่วยเพศชาย จำนวน 30 เตียง  และสำหรับในการเฝ้าระวังและติดตามอาการของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในศูนย์ฯ มีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธรณสุข     จากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครสวรรค์ และมีการจัดเวรสำหรับให้บริการดูแลผู้ป่วย จำนวน 8 คน ต่อวัน โดยแบ่งผลัด ละ 6 วันต่อทีม ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะเทศบาลนครนครนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนในด้านต่างๆ  มณฑลทหารบกที่  31 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิระประวัติให้การสนับสนุนเตียง ที่นอน หมอน  และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สนับสนุนเครื่องนอน (อันได้แก่ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และอุปกรณ์การตรวจประเมินอาการผู้ป่วย รวมทั้งบริษัททีโอที จำกัด  (มหาชน) ให้การสนับสนุน Free WiFi และอุปกรณ์การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย, สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ที่สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านอาหาร น้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยดำเนินงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  โดยขอรับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครสวรรค์     
 
 
โดยที่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดนครสวรรค์มีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลสนาม  นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ ให้ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ให้อยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด  และที่สำคัญเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังคนรอบข้าง โดยเฉพาะ ครอบครัว ชุมชน  อีกทั้งยังเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ป่วยโรคอื่นเป็นจำนวนมาก  ผมเชื่อว่าจังหวัดนครสวรรค์ จะผ่านวิกฤตนี้ได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องให้ความสำคัญด้านการป้องกัน  สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง ยังเป็นหัวใจสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างจริงจัง           
 
 
จังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณภาคส่วน  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครนครสวรรค์ มณฑลทหารบก 31 ค่ายจิระประวัติ นครสวรรค์ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียม อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ให้เป็นศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
Share on Google+