วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดตาก หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564, เวลา 09.30 – 12.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังนเรศวร, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมหารือ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. การเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของทุกหน่วยงาน 
2. การเตรียมการของทุกหน่วยงานห้วง 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในการปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรี ในการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ กรณีโรค COVID-19 ระบาดระลอกใหม่
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับขนถ่ายสินค้า ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 
โดยหลังจากหารือ แม่ทัพภาค 3 พร้อมด้วยส่วนราชการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านคัดกรองโรคฯ 
ณ ด่านห้วยหินฝน และร่วมตรวจพื้นที่ท่าข้าม 36 และให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ 
และชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการใน จังหวัดตาก ในอนาคตต่อไป
 
Share on Google+