พฤ วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
“โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ ” กรมทหารพรานที่ 36 จับมือ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพาะปลูกพืชผัก" สานองค์ความรู้จาก รร.- ขยายผลสู่ชุมชน "
(อ่านแล้ว 272 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
กรมทหารพรานที่ 36 ขับเคลื่อนโครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ " ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ นั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งอาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย  ที่เหมาะสม นอกจากนี้ การที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์จากโรงเรียนกลับไปต่อยอดที่บ้าน รวมทั้งโรงเรียนมีการขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับตัวเด็กเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงคนในครอบครัว หากโรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม จะทำให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีโภชนาการครบถ้วนเช่นกัน  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ผู้ปกครอง จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางโภชนาการที่ดี
 
 
หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง  อย่าง กรมทหารพรานที่ 36 ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ ที่มีส่วนช่วยต่อยอดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เด็กในพื้นห่างไกลและในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ได้รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย ไม่ว่าจะเป็น โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ปลา กบ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการต่อยอดสู่ครอบครัวและชุมชน ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง 
 
 
ซึ่ง กรมทหารพรานที่ 36 มีกิจกรรมการดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ ที่สำคัญ อาทิ กองร้อยทหารพรานที่ 3601 ร่วมกับคณะครูเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ทำการให้อาหารไก่และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณเล้าไก่ โรงเรียนบ้านเลโคะ  และได้ร่วมกับเด็กนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนล่องแพวิทยา พรวนดินและกำจัดวัชพืชแปลงปลูกกะหล่ำปลี และที่โรงเรียนบ้านแม่หลุย ตำบลแม่สวด ทหารกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ เด็กนักเรียน , คณะครู, ผู้ปกครอง ทำการขึ้นแปลงเพื่อเตรียมการปลูกผักในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 ร่วมกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านโพซอ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำการรดน้ำแปลงผัก, ถางหญ้าบริเวณรอบแปลงผักและพรวนดินชอบแปลงผัก
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ 3605 พร้อมด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย ร่วมกันกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบแต่ถั่วฝักยาว พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวแจกจ่ายผลน้ำเต้าให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ต้องการนำไปประกอบอาหาร ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากการเพาะปลูกของเด็กนักเรียนในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
 
กองร้อยทหารพรานที่ 3606 ร่วมกับ ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ ในการกำจัดศัตรูพืช, ถางหญ้า, รดน้ำพรวนดินในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเป็นการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครอบครัวอย่างยั่งยืน ตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ
 
ด้าน กรมทหารพรานที่ 36 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเด็กนักเรียนได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักแฟง จำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อเตรียมนำไปประกอบอาหารให้กับนักเรียนที่พักนอนภายในโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาได้รับประทานต่อไป
 
และ กรมทหารพรานที่ 36 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดเล้าเป็ดและเล้าไก่ พร้อมทั้งให้อาหารสัตว์เลี้ยงตามที่ได้รับพระราชทานมา
 
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบโรงเรียนตามโครงการฯ จำนวน 9 โรงเรียน คือ  โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม  ตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนล่องแพวิทยา  ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  โรงเรียนบ้านแม่หลุย  ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนบ้านเลโคะ  ตำบลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
  โดยโครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำให้นักเรียนประสบปัญหาขาดแคลนสารอาหาร เมื่อมาเรียนหนังสือทำให้ไม่มีสมาธิและไม่เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จึงได้มีพระราชดำริในการแก้ปัญหาการขาดอาหารของเด็กในวัยเรียน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมกับครู นักเรียนและครอบครัว ร่วมกันทำการเกษตร ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวัน ให้เพียงพอต่อการบริโภคเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ให้แข็งแรงพร้อมที่จะรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 
Share on Google+